Správa CHKO Křivoklátsko >> Činnost správy CHKO >> Ekologická výchova - EVVO

Ekologická výchova - EVVO

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta, práce s veřejností je realizována zejména ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností Křivoklátsko, prostřednictvím  Informačního a vzdělávacího střediska v Křivoklátě, Budech. Informační a vzdělávací středisko Křivoklát, Budy, které vzniklo v roce 1995 ve spolupráci Správy CHKO Křivoklátsko a Městyse Křivoklát, zajišťuje výukové programy, exkurze, přednášky a semináře pro děti, studenty a širokou veřejnost. Pracovníci správy CHKO zde působí jako odborní lektoři a zajišťují tak vysokou úroveň těchto programů. 

V oblasti působí další informační a návštěvnická střediska (IS LČR Křivoklát, IC keltské kultury Nižbor, IS Mikroregion Zbirožsko).

Správa pravidelně organizuje tyto akce pro širokou veřejnost: Evropský den parků, Den Země, Den stromů, Čistá Berounka, Evropskou netopýří noc, Obojživelníci na Křivoklátě, vernisáže výstav v Galerii Zbečno. Na těchto akcích spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi (Křivoklátsko o.p.s., Rakovnicko o.p.s, Křivoklátská o.p.s., ZO ČSOP Křivoklát, ZO ČSOP Silvatica, Brejl, Rakovnický ornitologický spolek Fenix, Česká společnost pro ochranu netopýrů aj.), státními organizacemi a podniky (Správa hradu Křivoklát, Hrady Žebrák a Točník, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Lesy ČR- Lesní správa Křivoklát), s jednotlivci a se středními a vysokými školami.

Na správě probíhají každoročně odborné praxe studentů středních a vysokých škol a pracovníci správ vedou nebo konzultují ročníkové, bakalářské, diplomové či disertační práce studentů.

Správa CHKO vydává pravidelně různé tiskoviny a osvětové materiály, např. NATURA 2000 na Křivoklátsku, Průvodce po naučných stezkách CHKO Křivoklátsko, Dřeviny CHKO Křivoklátsko – Naučná stezka U Eremita, Jak stavět v CHKO Křivoklátsko – aneb jak žít a nechtat žít krajinu a také tištěné průvodce k jednotlivým akcím pro veřejnost (Evropský den parků, Den Země, Den stromů).

V oblasti se nachází 11 naučných stezek (NS), které jsou zaměřeny na interpretaci přírodních a historických hodnot chráněné krajinné oblasti. Čtyři naučné stezky (NS Brdatka, NS U Eremita, Vodácká NS Berounka, Školní NS přírodovědná Křivoklát) jsou přímo v péči správy CHKO a na dalších pěti se správa odborně či finančně podílí. Dále je zde umístěno několik vyhlídkových zastavení (Královka na stezce Opičina, Panorama Broumčice, Vyhlídka Pěnčina, Vyhlídka na Brdatce, Vyhlídka v NPR Chlumská stráň) a několik informačních stojanů v rezervacích a památkách. 

Velmi dobrá je spolupráce se svazky obcí či mikroregiony. Pracovníci správy se každoročně účastní zasedání mikroregionů a jsou členy  místních akčních skupin v regionu.

 

Hlavní cíle v oblasti EVVO:

- kvalifikovaná a koordinovaná práce s veřejností a výchovné působení na místní obyvatelstvo a návštěvníky CHKO Křivoklátsko, zabezpečující minimalizaci negativního působení těchto skupin na území

- rozšíření nabídky akcí pro veřejnost, zaměřit se na organizovanou turistiku

- spolupracovat s obcemi a jejich svazky (mikroregiony) na zabezpečení maximálního množství informací pro veřejnost a vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj jednotlivých obcí

- spolupracovat se správami státních hradů v oblasti  na informování a usměrňování návštěvníků CHKO

- pokračovat ve vydávání naučných tiskovin a publikování odborných článků v tisku

- udržovat a rozvíjet terénní informační systém, především ve zvláště chráněných územích a na NS

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt