Lesnictví

Lesní porosty zaujímají 62 % rozlohy  Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. Celková  výměra lesů je 38.000 ha.

Současná dřevinná skladba v %:  smrk ztepilý (Picea excelsa)  32, borovice lesní (Pinus sylvestris) 20, modřín opadavý (Larix decidua) 8, jedle bělokorá ( Abies alba) 1, buk lesní (Fagus sylvatica) 9, dub zimní, letní (Quercus petreaea, robur) 15, habr obecný (Carpinus betulus) 6, Lípa srdčitá, velkolistá (Tilia cordata, platyphyla) 2,  bříza bradavičnatá (Betula verrucosa) 2, javor mléč, klen, babyka (Acer platanoides, pseudoplatanus, campestre) 1,  olše lepkavá (Alnus glutinosa) 1, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 1, introdukované exoty  1 a holiny z těžby  méně než 1.

V území se zachovaly všechny druhy původních dřevin, kterých je více než 80 druhů, včetně keřů. Lesy byly již od ranného středověku významě ovlivněny nejprve toulavou těžbou, pastvou a vysokými stavy zvěře a později výchovou  a přeměnou porostů s cílem zvyšování produkce dřeva.. Do poloviny 19. století je hospodářským zájmem převážně dřevní hmota listnatých dřevin jako zdroj energie pro hutnictví. Od poloviny 19. století dochází k intenzivním přeměnám porostů  zakládání  monokultur jehličnatých porostů, především smrku, borovice a regionálně    nepůvodního modřínu. Z exotů byla vysazována do lesních porostů borovice černá (Pinus nigra), borovice vejmutovka  (Pinus strobus), jedle obrovská (Abies grandis),  douglaska tisolistá (Pseudotsuga taxifolia), dub červený (Quercus rubra) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

V území se nedochovaly původní, člověkem nedotčené lesy, ale je zde množství porostů přirozených lesů  se zachovalou dřevinnou skladbou. Území Křivoklátska je známo vysokým výskytem silně ohrožené dřeviny tisu červeného (Taxus baccanta). Odhaduje se, že zde roste cca 5000 jedinců. V mnohých lesních porostech probíhá nepřetržitě  přírodě blízké, tedy trvale udržitelné hospodaření více než 300let. V posledních dvou desetiletích  je přírodě blízké hospodaření základním kamenem státní lesnické politiky, má oporu ve znění lesního zákona a je uváděno v praxi prostřednictvím lesních hospodářských plánů a osnov. V CHKO Křivoklátsko je  zhruba 80 % lesů ve vlastnictví státu, 10% v soukromém  majetku  vlastníka Jerome Colloredo Mannsfelda a 10 % ve vlastnictví soukromých osob, římskokatolické církve, obcí a měst. Lesy ve vlastnictví státu obhospodařuje nejen státní podnik Lesy České republiky,ale také Vojenské lesy a statky,s.p. a Lesní správa Lány jako zařízení kanceláře prezidenta republiky .

V rámci CHKO je 27 maloplošných chráněných území s přísným režimem ochrany. Plocha lesů v těchto rezervacích je 1.238 ha, tj. 3% z celkové rozlohy lesů. Do podmínek ovlivňujících hospodaření v lesích se promítá také institut evropsky významných lokalit, především ptačí oblasti Křivoklátsko a  a dalších EVL vyhlášených pro ochranu druhů a stanovišť. Hospodaření v lesích respektuje také vymezené prvky územních systémů ekologické stability.

6.970 ha lesů ( 18%) je zařazeno do I. zóny a  20.440 ha  (53%) do druhé zóny bližších ochranných podmínek. 

 

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt