Natura 2000

NATURA 2000 je soustava chráněných území, která jsou významná v Evropské unii. Protože i Česká republika je členem EU, je povinna sjednotit svou právní ochranu přírody s evropskými předpisy. Jedním z takových předpisů je Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

Cílem soustavy NATURA 2000 je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie prostřednictvím vzájemného sladění zájmů ochrany přírody se způsobem jejich obhospodařování.

Zapojením do soustavy NATURA 2000 se naše cenné přírodní lokality začlení do celoevropského přírodního dědictví.

Celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 v České republice zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Garantem zodpovídajícím za odborné podklady je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Předjednáním návrhů evropsky významných lokalit byla pověřena Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Na základě směrnice o stanovištích byly odborným garantem (AOPK) navrženy zvláštní oblasti ochrany (Special Areas of Conservation - SAC), které vyžadují územní ochranu. Tyto lokality se předjednaly s jejich vlastníky a uživateli s cílem najít optimální řešení v hospodaření na těchto pozemcích. Pokud je nutné některé činnosti či způsob v hospodaření kvůli ochraně přírody omezit, stát bude zajišťovat kompenzaci vzniklé újmy. Hospodaření v krajině, které nemá negativní vliv, není třeba omezovat, ale i v budoucnosti v něm pokračovat. Pokud hospodář provádí v krajině takové zásahy, které vedou k jejímu zlepšení, má možnost na tato opatření získat od státu dotaci.

Dle přílohy I této směrnice byly vybrány typy přírodních stanovišť, které jsou z celoevropského pohledu významné a je třeba pro ně vyhlásit chráněné území. V CHKO Křivoklátsko byla vybrána území zachovalých lesních společenstev- EVL: Lánská obora, Kohoutov a Vůznice)  a nelesních společenstev- EVL: Čertova skála, Pustá seč, Na Babě).  V EVLPrameny Klíčavy a Stříbrný luh jsou předmětem ochrany oba typy společenstev.


Příloha II stanovuje druhy rostlin a živočichů, celoevropsky významných, pro které je třeba zajistit územní ochranu.  V CHKO Křivoklátsko byly navrženy EVL Prameny Klíčavy pro srpnatku fermežovou (Drepanocladus vernicosus) a Týřov- Oupořský potok pro dvouhrotce zeleného (Dicranum viride). Na území se druhý jmenovaný druh vyskytuje např. též v PR Brdatka.

Evropsky významné lokality jsou uvedeny v národním seznamu schváleném Vládou zaslané Evropské komisi. Komise ověří, 
zda předložený návrh zajišťuje dostatečnou ochranu a pokud ne, tak vyzve Českou republiku k jeho doplnění.

Do tří let od vstupu do EU společně vznikne evropský seznam, který bude konečnou dohodou o povinnosti České republiky chránit významná území v soustavě NATURA 2000. Součástí soustavy NATURA 2000 se tato území stanou po vyhlášení za zvláště chráněné území, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na území CHKO  Křivoklátsko tuto podmínku všechny lokality splňují, protože již zvláště chráněným územím jsou.

Evropsky významné lokality na území CHKO Křivoklátsko:

 

Více informací: http://www.natura2000.cz

 

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt