Státní správa

Správa CHKO Křivoklátsko, jako orgán státní správy plní, v zákonem stanovené působnosti, funkci prvoinstančního orgánu ochrany přírody a krajiny na území CHKO Křivoklátsko a pro území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) na okresech Rokycany (NPP Vosek, NPR Chlumská stráň), Plzeň-sever (NPP Odlezelské jezero), Rakovník (NPR Pochválovská stráň), Kladno (NPP Cikánský dolík, NPP Bilichovské údolí) a Louny (NPR Štít).
Vydává výjimky z ochranných podmínek CHKO, dává souhlas k některým činnostem, které jsou na území CHKO zákonem zakázány nebo omezeny, resp. vázány na souhlas orgánu ochrany přírody, jako je zneškodňování odpadů, táboření a rozdělávání ohňů, vjíždění a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, pořádání soutěží na jízdních kolech atd. Na území svěřených národních přírodních rezervací dává souhlas s vyznačováním cest, k výkonu práva rybářství a myslivosti a k dalším zásahům a činnostem podle bližších ochranných podmínek, stanovených vyhláškou o zřízení takového chráněného území. Na území CHKO také řeší veškerou agendu týkající se ochrany ptáků, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vydává stanoviska ve věcech NATURY2000 na území CHKO. Vyjadřuje se k investičním záměrům, akcím a koncepcím v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud Správa CHKO Křivoklátsko vede správní řízení, ať už na základě podnětu nebo z moci úřední, umožňuje účast veřejnosti v těchto řízeních prostřednictvím občanských sdružení, pokud tato o informaci o zahájení řízení požádají a do řízení se přihlásí.
V řízeních vedených stavebními úřady poveřených obcí, speciálními stavebními úřady a referáty životního prostředí obcí s rozšířenou působností je Správa CHKO Křivoklátsko tzv. dotčeným orgánem státní správy. Správa CHKO Křivoklátsko pak vydává závazná stanoviska k řadě činností regulovaných jinými zákony, např. stavebním zákonem, zákonem o vodách, zákonem o myslivosti apod. O které činnosti se jedná je uvedeno v konkrétním zákoně či jeho prováděcím předpisu, anebo ve výnosu o zřízení CHKO Křivoklátsko, v tzv. bližších ochranných podmínkách. Proto je vždy lepší, když osoba, plánující nějaké opatření nebo investiční akci na území CHKO Křivoklátsko, vyhledá napřed v platných předpisech nebo přímým dotazem informace, jestli a za jakých podmínek je nutné žádat o souhlas, či vyjádření Správu CHKO Křivoklátsko, než do přípravy akce vloží často nemalé prostředky, aby posléze zjistila, že na území CHKO platí určitá pravidla, jejichž dodržení je nezbytnou podmínkou souhlasu Správy CHKO, resp. jejího souhlasného závazného stanoviska. Za optimální se doporučuje předběžná konzultace záměru s odbornými pracovníky Správy CHKO, kterou lze předejít mnohým komplikacím a nedorozuměním, vznikajícím obvykle v případech, kdy je správě předložena hotová dokumentace, neodpovídající regulativům požadavkům a standardům dlouhodobě na Křivoklátsku uplatňovaným a požadovaným. V některých komplikovaných případech je závazné stanovisko vydáváno ve správním řízení, takže taková záležitost zabere i určitý nezbytný čas, obvykle do 30 dnů, výjimečně déle.
Kontrolní činnost a na ni často navazující řízení o odstranění následků neoprávněných zásahů, přestupkové řízení nebo řízení o protiprávním jednání a udělení zákonem stanovené sankce, patří také k činnosti správního orgánu. Zde je Správa CHKO Křivoklátsko prvoinstančním orgánem a případné odvolání proti jejím rozhodnutím řeší Ministerstvo životního prostředí.
Funkci odvolacího a kontrolního orgánu plní Správa CHKO Křivoklátsko na úseku ochrany dřevin rostoucích mimo les. Prvoinstančním orgánem v této věci jsou obecní úřady a Správa CHKO řeší odvolání proti jejich rozhodnutí, stížnosti a přestupky, resp. protiprávní jednání.

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt