ÚSES

Územní systém ekologické stability se na Křivoklátsku uplatňuje velmi diferencovaně. Nadregionální úroveň je celkem jednoduchá, neboť představuje velmi významné, ale také vysoce funkční biocentrum 23 Týřov-Křivoklát, které v sobě zahrnuje dvě nejvýznamnější národní přírodní rezervace Týřov a Velkou pleš, propojené do evropsky významné lokality, vše v I. zóně CHKO a v jádru navrhovaného národního parku. Nadregionální biokoridory K 50 a K 55 jsou vedeny korytem řeky Berounky vodní osou a mezofilní hájovou osou po svazích jejího údolí. Zbirožskými lesy se od jihu, z masivu Brd, připojuje nadregionální biokoridor K 63 vedený mezofilní bučinnou osou. Regionální úroveň je vesměs vedena v biokorodorech údolími přítoků Berounky a biocentra zahrnují jak významná zvláště chráněná maloplošná území, tak některé další plochy, obvykle položené v lesních komplexech. Největším regionálním biocentrem je Ostrovecké polesí, zahrnující Zbirožské lesy, vložené do nadregionálního biokoridoru. Lokální úroveň ÚSES je zpracována v generelech zpracovaných různými projektanty mezi lety 1993 až 2005, tedy velmi nesourodé úrovně, které jsou postupně aktualizovány podle potřeby, vázané na postup komplexních pozemkových úprav a územního plánování obcí. Lokální ÚSES v lesních porostech není tak problematický a promítá se do desetiletých lesních hospodářských plánů. V zemědělské krajině je však často v konfliktu se zájmy zemědělských hospodářů nebo rozvoje obcí. Vyžaduje tedy hledání vhodných řešení, aby byla zajištěna jeho trvalá funkčnost a u navrhovaných prvků naděje na realizaci, pro kterou není ze strany obcí a územních plánovačů vždy ochota a pochopení. Snažíme se o prosazení vyššího zastoupení interakčních prvků, které jsou velmi důležité pro ochranu a tvorbu krajiny a jejího rázu ve smyslu poslání CHKO. Za velmi důležité považuje Správa CHKO Křivoklátsko také zajistit provázanost ÚSES s ostatními nástroji ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy, významné krajinné prvky, krajinný ráz, NATURA 2000 atd.), které vymezuje platná legislativa, ale nejsou obsahově ani metodicky zatím dostatečně propojeny do jednotného systému.

 

 

 

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt