Koňské stezky

Proč koňské stezky?

Cílem koňských stezek je usměrnit a regulovat pohyb koní s jezdci s ohledem na ostatní turistiku (pěší, cyklisté, autodoprava), ochranu přírody či na různorodé zájmy a aktivity v území.
Jejich správné fungování přispívá také k trvale udržitelnému rozvoji regionu Křivoklátska.

 

Koňské trasy SEVER- JIH

V roce 2005 byla vybudována první stezka- Polabská koňská stezka, která vede s několika odbočkami od Všemil u Jetřichovic  při severní hranici se SRN do Liběšic u Litoměřic.
Iniciativou obce Královice u Zlonic byl vytvořen další úsek z Liběšic do Doks u Kladna (Záplavy), nazvaný Středočeská koňská stezka I. V roce 2007 vznikla Středočeská koňská stezka II. a Středočeská koňská stezka III., které navazují na první etapu a pokračují směrem k jihu na trasu v Jihočeském kraji (Českobudějovická stezka) směrem do Rakouska.

Středočeská koňská stezka II., III.

Garant projektu Obec Královice (ORP Slaný)

vznik v roce 2007

spolupracující organizace:
- Středočeský kraj
- Svazek měst a obcí Rakovnicka
- Správa CHKO Křivoklátsko
- chovatelé koní a majitelé ubytovacích zařízení
- vlastníci lesů (LČR s.p., KPR Lesní správa Lány)
- vlastníci pozemků
- obce

Středočeská koňská stezka II.

- po červené trase vede z Lán přes Pilskou hájovnu, Nový Dům, Pustověty, Malou Bukovou, Nezabudice, Týřovice, Slabce a Milíčov
- po modré trase z Brejle na Městečko, Křivoklát, hájovnu Losy, Skřivaň a do Slabec
- v okolí některých jízdáren se službami jsou vyznačeny podružné koňské trasy
- trasa nevede žádným maloplošným chráněným územím (ani ochranným pásmem) nebo evropsky významnou lokalitou
- je vedená většinou po komunikacích III. třídy a po zpevněných lesních a polních cestách  
- v některých úsecích jde souběžně s turisticky značenou trasou a cyklotrasou

Středočeská koňská stezka III.

- trasa vede z Kamenných Žehrovic na Družec, Horní Bezděkov, Chyňavu, Nižbor, Otročiněves, Březovou a do Žebráku  
- v okolí některých jízdáren se službami jsou vyznačeny podružné koňské trasy
- trasa nevede žádným maloplošným chráněným územím (ani ochranným pásmem) nebo evropsky významnou lokalitou
- je vedená po komunikacích III. třídy a po zpevněných lesních a polních cestách  
- v některých úsecích vede souběžně s turisticky značenou trasou  a cyklotrasou

Zásady pohybu po koňských stezkách v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

- Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou  nejvýhodnější skupiny tvořené třemi až osmi jezdci
- Je zakázáno vjíždět do luk, polí nebo lesních porostů či  ostatních soukromých pozemků a rušit zvěř
- Jezdec musí být ohleduplný k ostatním uživatelům stezek   (zejména k chodcům a cyklistům)
- Na frekventované nebo rozbahněné cestě jezdit v zástupu
- Cválat pouze v bezpečných a přehledných úsecích, úzké ohyby   cest projíždět krokem
- Tábořit pouze na vyhrazeném tábořišti nebo ve stanici
- Chránit prostředí stezky. Všechny odpadky odvézt sebou,   odstranit ze stezky i trus od svého koně
- Zamezit pohybu volně pobíhajících psů jezdce i v prostoru  tábořišť a jezdeckých stanic
- Provoz na stezce je na vlastní nebezpečí. Pokud dojde k úrazu   nebo újmě daným charakterem prostředí nebo terénu, nelze požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemku, ani po žádném zainteresovaném subjektu

Veterinární opatření

Koně hostů i koně vlastníka stáje, které jsou ustájeni ve stanici musí být v imunitě proti Influenze koní (chřipce) dle platného vakcinačního schématu, mít zdravotní zkoušky a veterinární osvědčení pro přesun v rámci České republiky a Evropské unie

Možná negativa koňských stezek

- zatížení prostředí stezek velkou skupinou jezdců
- celoroční zatížení podružných stezek v blízkosti jízdárny
- riziko nerespektování daných pravidel (trasa, nocování, odpadky)
- střety s ostatními skupinami (pěší turisté, cyklisté, automobily)
- zvýšení finančních nákladů pro vlastníky pozemků na stezce v  souvislosti s jeho provozem

Pozitiva koňských stezek

- regulace a usměrnění koňských aktivit
- zvýšení atraktivnosti území ve smyslu trvale udržitelného rozvoje
- ekonomický přínos chovatelům, jízdárnám a související infrastruktuře (penziony, restaurace, veterináři, podkováři apod.)
- související údržba krajinných struktur

Mapa koňských stezek na území CHKO

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt