Správa CHKO Křivoklátsko >> O správě CHKO

O správě CHKO


Správa Chraněné krajinné oblasti

   Křivoklátsko


Adresa a kontakty:

Správa CHKO Křivoklátsko
č.p. 5
270 24 Zbečno

Tel.: +420 951 42 4501 (nové pevné linky od 18.6.2019)

Email: stredni.cechy@nature.cz

ID datové schránky: ffydyjp

Úřední hodiny:

Po:  7:00 - 17:00
St:   7:00 - 16:30

v dalších dnech po předchozí dohodě

 

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla zřízena výnosem MKČSR ze dne 24. listopadu 1978, č.j. 21972/78, o zřízení Chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko”.

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin a s mnoha dochovanými památkami historického osídlení.

Správa CHKO Křivoklátsko vykonává činnost odborné organizace ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/92 Sb.) a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. 
Na území chráněné krajinné oblasti rovněž administruje program péče o krajinu a pečuje o svěřený státní majetek.

 

Pracovníci správy a jejich funkce: 

Hůla Petr, RNDr. - vedoucí správy
geologie, paleontologie, hydrogeologie, strážní služba
tel: 951 42 4502
mail: petr.hula@nature.cz

Moucha Pavel, Ing. - zástupce vedoucího správy, lesník
maloplošná chráněná území v CHKO, mimolesní zeleň, program péče o krajinu
tel: 951 42 4503
mail: pavel.moucha@nature.cz

Jedlička Josef, Ing. - lesník
lesnictví, EVVO, PPK, myslivost, GIS
tel: 951 42 4504
mail: josef.jedlicka@nature.cz

Lankaš Karel, Ing. - zoolog
druhová ochrana, program péče o krajinu, NATURA 2000
tel: 951 42 4508
mail: karel.lankas@nature.cz

Václav Somol. Ing. - botanik
druhová ochrana, program péče o krajinu, NATURA 2000
tel: 951 42 4509
mail: vaclav.somol@nature.cz

Mutinský Jan - krajinář
stavební činnost, krajinný ráz
tel: 951 42 4511
mail: jan.mutinsky@nature.cz

Povolná Jana, Ing. - krajinný ekolog
zemědělství, NATURA 2000, ekologická výchova a osvěta
tel: 951 42 4506
mail: jana.povolna@nature.cz

Šimunek Ondřej, Ing. - vodař
vodní hospodářství, nakládání s vodami
tel: 313 251 175, 731 682 305, 733 593 564
mail: ondrej.simunek@nature.cz

Krobová Kateřina, Ing.
výjimky z ochranných podmínek, táboření, stráž přírody
tel: 951 42 4507
mail: katerina.krobova@nature.cz

Dandová Jana, Mgr. - botanika, monitoring
tel: 951 42 4510mail: jana.dandova@nature.cz

kontakty na pracovníky regionálního pracoviště Střední Čechy

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt